Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA FIRMY EKOSprzątanie

Szanowni Państwo,
Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.
Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i wszystkie strony zainteresowane o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH


Administratorem Państwa Danych jest Firma EKOSprzątanie Justyna Ratajczak z siedzibą w Zaniemyślu ul. Poznańska 9/4, NIP 7861100706. Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: justirataj@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.
KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1.Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której stronami są Firma EKOSprzątanie oraz Państwo.
2. Państwa dane niezbędne są również dla celów podatkowych i rachunkowych. Podanie danych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwi zawarcie oraz wykonania umowy.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE


1. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę EKOSprzątanie w następujących celach:
- art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO - zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
- realizacji umów z klientami - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
e) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług
f) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane
2. Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
4. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.
5. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
a) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU


Poprzez niniejszą stronę nie są zbierane żadne dane osobowe. Niniejsza strona internetowa nie zawiera żadnych formularzy do wypełnienia przez użytkownika końcowego oraz nie pobiera żadnych danych w sposób zautomatyzowany i nie zbiera żadnych danych za pomocą plików cookies, a tym samym nie są zbierane oraz przetwarzane żadne dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika strony. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne.
Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny.

INFORMACJE OSOBISTE


1. Dane osobiste przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą klienta.
2. W przypadku przesłania do Portalu informacji osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu.
3. Administrator używa adresu e-mail i innych informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości reklamowych, informacyjnych i innych wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.